ปีที่ 29 ฉบับที่ 67 ประจำวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563