ปีที่ 29 ฉบับที่ 47 ประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563