ปีที่ 28 ฉบับที่ 112 ประจำวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562