ปีที่ 27 ฉบับที่ 60 ประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2561