ปีที่ 28 ฉบับที่ 111 ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562