ปีที่ 28 ฉบับที่ 96 ประจำวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562