ปีที่ 28 ฉบับที่ 118 ประจำวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562