ปีที่ 28 ฉบับที่ 119 ประจำวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562