สำรวจข้อมูลรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ประจำปี 2562กองคลังจะดำเนินการสำรวจข้อมูลรายการหักลดหย่อนภาษี 
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกรายการในโปรมแกรมคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย ของสรรพากร 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2562