มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศมหาวิทยาลัยที่ 316/2563 เรื่อง การใช้สนาม NRRU STADIUM ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสนามเข้าใจตรงกันในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. ให้บริการสนาม NRRU STADIUM เพื่อใช้ในการเดิน วิ่ง หรือ ออกกำลังกายในลู่วิ่งเท่านั้น โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

    1.1  ผู้ใช้สนามต้องเข้า-ออกทางเดียว ตามจุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    1.2 ก่อนเข้าใช้สนามต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิจากจุดคัดกรอง โดยผู้เข้าใช้สนามต้องมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียล
    1.3 ห้ามผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ เข้าใช้สนาม
    1.4 ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อเข้ามาภายในสนาม ยกเว้นขณะเดิน วิ่ง และออกกำลังกาย
    1.5 หลีกเลี่ยงการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ และการพูดคุยในระยะใกล้ชิด หรือ การพูดคุยเกิดจำเป็น
    1.6 ระหว่างการเดิน วิ่ง หรือ ออกกำลังกาย ควรเว้นระยะห่างกับผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยมีระยะเยื้องกัน หรือ อยู่คนละแนวเส้นทางตลอดเวลาที่ใช้บริการ เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคจากผู้อื่น
    1.7 ไม่อนุญาตให้เล่นกีฬาเป็นทีม หรือ คนจำนวนมาก
    1.8 ให้ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าใช้สนามกีฬาทุกครั้ง
    1.9  หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จำเป็น
    1.10 ห้ามถ่มน้ำลาย หรือ สั่งน้ำมูกลงพื้น เพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่งได้

 2. ข้อปฏิบัติในการใช้ลู่วิ่งสนาม NRRU STADIUM มีดังนี้

   2.1 ช่องวิ่งที่ 1,2 ใช้สำหรับวิ่งเท่านั้น สำหรับคนที่วิ่งเร็วกว่า หรือ จะวิ่งแซงให้วิ่งในช่องที่ 3 และเมื่อแซงแล้วให้กลับเข้าไปวิ่งในช่องที่ 1,2 เหมือนเดิม
   2.2 ช่องเดินที่ 5,6 ใช้สำหรับเดินเท่านั้น สำหรับคนที่เดินเร็วกว่า หรือ จะเดินแซงให้เดินแซงในช่องที่ 4 และเมื่อเดินแซงแล้วให้กลับเข้าไปในช่องที่ 5,6 เหมือนเดิม
   2.3 หลังจากเดิน วิ่ง และออกกำลังกายภายในลู่วิ่งเสร็จแล้ว ให้ออกจากสนามทันที ไม่อนุญาตให้รวมกลุ่ม หรือ จับกลุ่มพูดคุยกันในสนาม

 3. ผู้เข้าใช้บริการสนาม NRRU STADIUM ต้องดูแลสุขลักษณะของตนเองและให้ความร่วมมือในมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

 4. กำหนดเวลาในการใช้บริการสนาม NRRU STADIUM ช่วงเช้า เวลา 05.00-08.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 17.00-20.00 น. โดยไม่มีการเปิดไฟส่องสว่างจากสปอร์ตไลท์หลักในสนาม แต่จะใช้แสงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์โดยรอบสนาม

 5.  สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มิใช่สนาม NRRU STADIUM ยังไม่มีการเปิดให้บริการ