ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา 
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 
กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนชนบทและเมือง จังหวัดนครราชสีมา: 
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ดำเนินโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา