เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)