โครงการอบรมสัมมนา “Train the Trainer คณาจารย์ผู้สอนด้านบริหารธุรกิจและการตลาดในยุค 4.0”

โครงการอบรมสัมมนา “Train the Trainer คณาจารย์ผู้สอนด้านบริหารธุรกิจและการตลาดในยุค 4.0” 
ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561 
จัดโดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา