สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า... ปลูกความสามัคคี” ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พื้นที่น้ำซับ ป่าชุมชนบ้านด่านละกอ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมประกอบด้วย
   ๑. การปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙
   ๒. การให้ความรู้เรื่อง “การจัดการป่าต้นน้ำชุมชน” โดยผู้นำนักศึกษาศาสตร์พระราชา
   ๓. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและยกระดับป่าชุมชนสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีความสุข

รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ ท่าน เท่านั้น 

รีบกดลิงก์ลงทะเบียนสมัครได้ที่: https://forms.gle/4pV2MjVvteMabfHDA

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ:คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๒๐ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕

ดำเนินงานกิจกรรมที่ ๓ ภายใต้โครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจหน้าที่ตนเองและผู้อื่น