ประกาศ ปฏิทินการดำเนินการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ฉบับต่อเนื่อง

   ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563นั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ครบถ้วนตามกระบวนการให้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ และเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืม ในการนี้งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดปฏิทินการดำเนินการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องจากประกาศเลขที่ 358/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น อ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.nrru.ac.th/dsg/show_news.php?id=6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87&fbclid=IwAR2d8DpHMyWqivOtvdiHucBsYloVXTrlBXNC1qelvuTa9I0C258gUq6SDnM