สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดบริการพื้นที่ห้องสมุด

ตั้งแต่วันนี้ หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางมหาวิทยาลัย

  -ผู้ใช้สามารถใช้บริการออนไลน์ได้ที่ http://library.nrru.ac.th

  -ห้องสมุดยังคงให้บริการออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

    --อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา กศ.ปช. สามารถยืมหนังสือออนไลน์ได้จากที่บ้าน (จองผ่านระบบ)
    --บริการถ่ายทำ VDO เพื่อสอนออนไลน์ (นัดหมายได้ล่วงหน้า)
    --บริการแนะนำการใช้และค้นหาฐานข้อมูล
    --ดูหนังออนไลน์ ผ่านระบบ
    --คืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ รอบมหาวิทยาลัย
    --บริการ E Books,E Database,E Thesis
    --บริการตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ ผ่าน inbok
    --กำหนดคืนหนังสือขยายเวลาคืนถึง วันที่ 1 ก.ค. 2563