ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ

.  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 354/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>