ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาภาคปกติ เข้าระบบทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งนักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ http://mis.nrru.ac.th/assess/index.php 
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9133,9135 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563