GI ร่วมแรงแข็งขัน สร้างสังคมดี ใน... "เด็กบ้าทาสี"

   กิจกรรมดี ๆ ในโครงการค่ายอาสาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ของนักศึกษาสาขาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ลงพื้นที่ไปร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ (ประชาพัฒนา) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 
   กิจกรรมประกอบด้วย การทาสีอาคารเรียน สนามเด็กเล่น อาคารเอนกประสงค์ และ BBL อีกหลายจุด กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน 
   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้ดูและเด็ก ๆ ตลอดโครงการ