ผลการประกวดสร้างสื่อการเรียน การสอน eDLTV

ผลการประกวดสร้างสื่อการเรียน การสอน eDLTV

หัวข้อ "เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี"

รางวัลชนะเลิศ
9 คำพ่อสอน นางสาว บุษบา หาลี

รางวัลรองชนะเลิศ

ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา นางสาว วรรณภา เกสาพร

รางวัลรองชนะเลิศ

นางสาว มนฤทัย ผลพิมาย ชื่อผลงานไตรลักษณ์

นางสาว พัชริดา ซอกิ่ง ชื่อผลงาน ประตูสู่อีสาน โคราชบ้านเอ๊ง
นางสาว นิโลบล งามขุนทด ชื่อผลงาน งานศิลปะ วัฒนธรรมเมืองนครราชสีมา

นางสาว สุดารัตน์ ผาอินดี ชื่อผลงาน ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

นางสาว นิพพานา อาจสมคำ ชื่อผลงาน การทำบุญตักบาตรและการถวายภัตตาหาร

แม่ชี ดารณี ภูมิรัตน์คีรี ชื่อผลงาน พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่9

นางสาว อามิตา แข็งกล้า ชื่อผลงาน นิทานสูตร