แจ้งคณาจารย์ที่ลงทะเบียนอบรมออนไลน์กับสำนักคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Microsoft Teams (ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2563)

 สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ตามขั้นตอนดังนี้

-----------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ โทร.084-962-8242,065-694-9598,094-074-0407,082-874-6949,0883640747