ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 573/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>