ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา

  .ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา่ ที่ 357/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหนครราชสีมาได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎรายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>