สร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ต่างชาติกับ Bishop Grosseteste University เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัย

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันแนวโน้มของโลกปัจจุบันรวมถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาผู้สอนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยของอาจารย์เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับการเรียนรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนภาษาในทุกระดับ รวมถึงพัฒนานักศึกษาที่จะไปเป็นครูในอนาคตอีกด้วย  


วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาจารย์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและการเขียนบทความวิจัยกับอาจารย์จาก Bishop Grosseteste University สหราชอาณาจักร


หลักสูตร Coaching Teachers for Research Paper Writing and Publication:One day workshop on Disseminating Research เข้าอบรมในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องกัลยาณเวทย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว 

บุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1.นางสาวอโณทัย แสงสว่าง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
2.นาง ณัฐวลัญช์ เริ่มสกุลชัยโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
3.นางสาว ชลลดา มาตราช โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 


หลักสูตร English Teaching for Teachers:A Master Class:Getting creative with English language training เข้าอบรมในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกัลยาณเวทย์ ชั้น 3 
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
บุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.นายพิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์
2.ผศ. ดวงพร หนูพงษ์
3.นางสาว ชนานาถ ธนะกุลภาคินโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
4.นางสาวอโณทัย แสงสว่าง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
5.นาง วาสนา คนชุมโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
6.นางสาว อารียา รัตนะหมื่นจิตรโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
7.นางสาว ลลิตา อิสริยะทิพย์โรงเรียนหนองน้ำขุ่น
8.นาง อภัสนันท์ โชคณัฐเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
9.นางสาว รัตนาภรณ์ โพธิสาขาโรงเรียนบ้านพลจลก
10.นางสาว จิรภัทร์ โฉมวิไล โรงเรียนบ้านพลจลก
11.นางสาว นาตยา แซ่โหงว โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
12.นาง ขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่