มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 “การเผยแพร่องค์ความรู้...จากรากแก้ว...สู่ใยแก้ว”

   คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8:NRRU Show &Share 2019 ภายใต้ชื่อ“การเผยแพร่องค์ความรู้...จากรากแก้ว...สู่ใยแก้ว”ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

   ภายในงานพบกับการเต้นแอโรบิคเปิดโลก นิทรรศการเปิดโลก KM การเสวนาองค์ความรู้จากการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเสวนาในหัวข้อ ความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ โดย foodpanda และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ กว่าจะมาเป็นบุคคลต้นแบบ NRRU 2019 ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจร่วมจัดบูทนิทรรศการและเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ กองประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9430,1544 หรือ 0-4424-7016