สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ “เพศสื่อสาร”

   โดยมีจุดประสงค์ในการผลิตบุคคลให้เป็นนักเพศสื่อสาร เพิ่มทักษะในการผลิตสื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ให้มีความรู้และมีทักษะในการเลือกช่องทางการสื่อสารและนำกลยุทธ์ด้านการตลาดมาใช้เพื่อเข้าถึงเป้าหมายได้ และยังมุ่งเน้นให้บุคคลมีความรู้ด้าน “เพศศึกษา” มากขึ้น

. เปิดรับโครงการย่อยจำนวน 45 โครงการ มูลค่าโครงการละไม่เกิน 45,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเมษายน 2564 เปิดรับเฉพาะนิสิต นักศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในทีมต้องมีคณะทำงานอย่างน้อย 5 คน

.โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเพศศึกษาของโครงการย่อย 3 ประเด็นดังนี้

   1) ประเด็นที่ 1 สุขภาวะทางเพศ โดยประเด็นนี้จะมุ่งการทำความเข้าใจด้านเพศทางกายและสุขอนามัยต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขอนามัยทางเพศ การสังเกตความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับเพศ

   2) ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมทางเพศ โดยประเด็นนี้จะมุ่งเน้นถึงการสื่อสารด้านพฤติกรรมหรือกิจกรรมทางเพศของแต่ละบุคคล โดยมีปัจจัยด้านชีวภาพ ด้านครอบครัว ด้านการศึกษา และปัจจัยทางด้านสังคม

   3) ประเด็นที่ 3 การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย คือจะสื่อสารในประเด็นของการเลือกที่จะป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากการติดเชื้อที่แพร่ได้เพศสัมพันธ์ เช่น เอชไอวี เอดส์ เป็นต้น

     • สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและรับแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่:https://drive.google.com/…/1Omh7esAHlO3-ULPLzxQIrnu-exyry0Q…
    • ติดตามรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน Zoom Meeting เพื่อเข้าร่วมพูดคุยสด ๆ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 (โดยจะแจกลิ้งค์ก่อนเวลาเริ่ม) และ Live ที่ Page มนุษย์มุ่งเพศ
    • ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 18.00 น.
    • ส่งข้อเสนอโครงการทางอีเมล:sexcommunication.project@gmail.com
    • ประกาศผลการคัดเลือกภายใน 30 มิถุนายน 2563
    • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ทาง Inbox Page มนุษย์มุ่งเพศ