บริการถ่ายภาพบัณฑิต

งานทรัพย์สินและรายได้ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการบริการถ่ายภาพบัณฑิต ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้บริการ ดังนี้
  ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 
  ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว
  ภาพแฟชั่น

สาขาวิชาที่สนใจใช้บริการถ่ายภาพ ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หัวหน้าห้อง/ตัวแทนห้อง #ทำการยื่นความประสงค์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 (เท่านั้น) กรณีที่ไม่ยื่นภายวันที่กำหนด นักศึกษาจะต้องดำเนินการถ่ายภาพเอง แจ้งความประสงค์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพย์สินและรายได้ อาคารศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 1 โทร. 0-4400-9009 ต่อ 1603