ขอเชิญรับฟังการเสวนาทางวิชาการ (ออนไลน์) เรื่อง มหาวิทยาลัยหลัง COVID-19

   พบกับปาฐกถาพิเศษ โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การเสวนา โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกงกฤช หิรัญกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายมารุต ชุ่มขุนทด ผู้ก่อตั้ง Class Cafe และ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 นี้ เวลา 10.00 น.

ทางเฟซบุ๊กไลฟ์