ยืมหนังสือผ่านระบบ Liberty จากที่บ้าน และมารับด้วยตนเองที่ห้อง