สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปี ๒๕๖๒
ตอน.......โคราชศึกษา “ประวัติศาสตร์โคราช กับข้อคิดเห็น เก่า-ใหม่”

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑๐.๒๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ภายในงานจะประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
๑.วันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมบรรยาย และเสวนา
๒.วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษาสูงเนิน-สีคิ้ว
#บทสรุปชื่อเมืองโคราช
#บทสรุปอายุเมืองโคราช
#แหล่งเรียนรู้ที่น่าในใจ
#นครราชสีมา๕๕๑ปี
#ประวัติศาสตร์นครราชสีมา
#โบราณคดีนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
คุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ (ติ๊ก)หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๕๗๐๕๒๕๙ 
หรือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑