ราชภัฏโคราช ทำบุญศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ และเปิดแหล่งเรียนรู้ ของคนรุ่นใหม่ “NRRU GSB INNOVATION CENTER”

   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ได้จัดพิธีทำบุญศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ งานทรัพย์สินทางปัญญา ณ อาคาร 31 ชั้น 2 โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีเปิด NRRU GSB INNOVATION CENTER “พื้นที่แหล่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนรุ่นใหม่” ซึ่งมี นายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 13 อาจารย์นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก ต่อด้วยการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ได้แก่ทีม มุ่นอุ้ยปุ้ย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท และรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ประเดือนพฤศจิกายน 2562 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Latte ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ และศูนย์ NRRU GSB INNOVATION CENTER

   การจัดพิธีเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานทรัพย์สินทางปัญญา ในการย้ายสำนักงานแห่งใหม่ จึงถือโอกาสอันดีทำบุญเปิดสำนักงาน พร้อมทั้งเปิด NRRU GSB INNOVATION CENTER โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน และงบประมาณจาก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย ธนาคารออมสิน นักศึกษา และผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมงานวิจัย การใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางที่ช่วยเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ และนักศึกษา ให้สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ การประชาสัมพันธ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์ผลงาน เกิดเป็นศูนย์รวม
การแลกเปลี่ยนจุดเชื่อมโยงสินค้าหรือบริการ และการบริการวิชาการสู่ชุมชนแบบครบวงจร