โครงการติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ ด้านน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการ     

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ

ด้านน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมลิปตพัลลภ อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00.-09.30 น.

กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                              -กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์

-อธิการบดี มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และท้องถิ่นจังหวัด

 ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ มอบของที่ระลึกแด่ประธาน

 และ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5

-ถ่ายภาพร่วมกัน

09.30-10.30 น.

บรรยาย :ชี้แจงการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ

ด้านน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โดย ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล     

10.30 – 11.30 น.

บรรยาย :บทบาทของท้องถิ่นจังหวัดกับการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจ

ด้านน้ำบาดาล

โดยท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

11.30 -12.00 น.

-นำเสนอกระบวนการดำเนินการวิจัย

 โดย รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ และ รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ 

12.00-12.15 น.

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

โดยคณะผู้วิจัย

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

         

หมายเหตุ 1. ดำเนินการรายการ โดย รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์

            2. บริการอาหารว่างเวลา 10.30 น.