การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีรำลึก ประจำปี 2562

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีรำลึก ประจำปี 2562" ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลำ 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง 36.02.06) อาคาร 36 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้
   ♦ ระเบียบและกำหนดการการแข่งขัน
   ♦ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน


ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภายในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

   Ο ทางไปรษณีย์มาที่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
   Ο ทางโทรสาร 044-256103
   Ο ทางอีเมลล์ law.nrru2019@gmail.com

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โทรศัพท์ 044-256103 ต่อ 3632 หรือติดต่อประสานงานสอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์ตวงพร ปิยวิทย์ โทรศัพท์ 087-801-3669