โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ 2

โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-19) ระยะที่ 2
กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนชนบทและเมือง จังหวัดนครราชสีมา:ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ดำเนินโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จำนวน 310 อัตรา