ราชภัฏโคราช ขยายเวลาการเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ช่วงสอบปลายภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะทำการขยายเวลาการเข้า-ออก

  มหาวิทยาลัยของนักศึกษา ในช่วงการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากเดิมเข้า-ออก มหาวิทยาลัย เวลา 05.00-21.00 น. ขยายเวลาเป็น 05.00-24.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือช่วงสอบปลายภาคสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1501,1519