ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว (กลุ่มทำบันทึกล่าช้า) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา 1/2562

   ตามที่ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินต่าง ๆ ตามระเบียบของกองทุนฯนั้น มีนักศึกษาที่ดำเนินการทำบันทึกขออนุญาตดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ในการนี้ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงขอประกาศแจ้ง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องงานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2 หากนักศึกษาท่านใดไม่มาดำเนินการตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นในครั้งนี้ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะกู้ยืมต่อไป

***หมายเหตุ***
ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารเพื่อมาดำเนินการให้แล้วเสร็จดังนี้
   1. ใบลงทะเบียนเรียน เทอม 1/2562 พิมพ์จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ฉบับ
   2. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดการศึกษา/ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป) จำนวน 1 ฉบับ
   3. ชั่วโมงจิตอาสา 18 ชั่วโมง (ชั่วโมงต้องครบเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ
   4. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 2 ฉบับ
   5. สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอกู้ยืมฯ ให้เตรียมแบบคำขอกู้ยืมฯพร้อมหนังสือรับรองรายได้ มาส่ง