ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 241/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลการสอบแข่งขันดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารสอบแข่งขัน  >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>