มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แจ้งการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)