อาจารย์ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพนำเสนอผลงานวิจัย คว้า 3 รางวัล การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

        เมื่อวันที่29-30 สิงหาคม2561 ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ดุริวัฒน์ ตาไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่1 ภายใต้ชื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการด้วยงานวิจัยณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งผลปรากฎว่าการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ทั้ง3 ท่าน สามารถคว้ารางวัล ดังต่อไปนี้

        1.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ ได้รับรางวัลBest poster presentation winner เรื่องDeveloping of Blended Learning Model From Information and Communication Technology Master Plan of ASEAN for Promoting Elementary School Students Problem Solving Skills

        2.อาจารย์ดุริวัฒน์ ตาไธสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ผลงานวิจัยกลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาดินเพื่อการผลิตเครื่องปั่นดินเผาด่านเกวียนที่มีขนาดใหญ่

        3.อาจารย์ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ ผลงานร่วมกับ อาจารย์วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ผลของการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยรูปแบบแตกต่างกันที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล

        สำหรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ได้มีคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกว่า500 คน และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอภายในงานมากกว่า200 ผลงาน จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่ของวิทยาเขตหรือนักวิจัยในท้องถิ่น ได้มีเวทีฝึกฝนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชน อันเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์และผู้ที่สนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน สู่การสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยระดับชาติและนานาชาติระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน