นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏโคราช คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการบริหารธุรกิจ

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ “ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยแนวคิดนวัตกรรมในยุคดิจิทัล4.0” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น5 ด้าน คือ ทักษะวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ทักษะด้านวิชาชีพด้านการบัญชี ทักษะวิชาชีพด้านการตลาด ทักษะวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศ และทักษะวิชาชีพด้านการจัดการ ซึ่งผลปรากฏว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้า3 รางวัล ดังนี้

        1. การแข่งขันวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ2 รางวัล คือ1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณรงค์ชัย ด้วงตะกั่ว นายกิตติชัย หอมสูงเนิน และนางสาวสุทารัตน์ สุพรรณนอก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับเงินรางวัล จำนวน2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ2. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสุภกิจ โพธิ์ไทรย์ นายกรกฤต สว่างศรี และนายกิตติชาติ งามแสง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับเงินรางวัล จำนวน500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

        2.  การแข่งขันความรู้ทางด้านการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวธัญญาเรศ สนสนิท และนางสาวยุพาพร ธรรมวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้รับเงินรางวัล จำนวน1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

        การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งนี้ มีคณาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน405 คน จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมเยาวชนให้มีศักยภาพความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ กล้าแสดงออกทางด้านทักษะทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การนำความรู้ไปใช้ในการเรียน และพัฒนางานในสายวิชาชีพให้ชำนาญยิ่งขึ้น