หนึ่งความภาคภูมิใจของชาวโคราช สำนักศิลปะฯ ราชภัฏโคราช หน่วยงานดีเด่น ระดับประเทศ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รับรางวัลเชิดชูเกียรติMOE AWARDS ประจำปีการศึกษา2559 ประกาศ ณ วันที่24 กันยายน2561

        โครงการMOE AWARDS จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ จากการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกผลงานรางวัลเชิดชูเกียรติMOE AWARDS ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา2559 เพื่อพิจารณาผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และด้านการอนุรักษ์มรดกไทย ให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศเวลาให้การปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละในการบริการประชาชน ประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทจนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงได้พิจารณามอบรางวัลระดับดีเด่น ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศที่มีผลงานเหมาะสม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ