Tender


ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 27 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 33/2562


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ 33/2562

ดาวน์โหลดที่นี้