ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2562
2ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์1-2562
3ข้อมูลสาระสำคัญ ใบสั่งซื้อเลขที่ 071362110091
4ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.6/2562
5ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.5/2562
6ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.4/2562
7ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างคณะเทคโนโลยี 1 งาน 6-2562
8ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ประทับ 5/2562
9ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8รายการ เลขที่ 28/2562
10ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย เลขที่ 30/2562
11ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์เลขที่ 8/2562
12ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาที่ 29/2562 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
13ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 25/2562
14ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของงานซื้อชุดแอลฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธีมาร์แชล (Maeshall Test) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 26/2562
15ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต เลขที่ 1/2562
16ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 23/2562
17ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 7/2562
18ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 6/2562
19ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 22/2562
20ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 20/2562
21ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 21/2562
22ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 5/2562
23ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 4/2562
24ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 19/2562
25ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขาย ปชส.1/2562
26ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 17/2562
27ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 18/2562
28ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ 2/2562
29ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 16/2562
30ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อนุบาล 3 ชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา