ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.5/2563
2ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.4/2563
3ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.3/2563
4ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2563
5ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.4/2563
6ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.3/2563
7ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2563
8ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2563
9ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2563
10ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2563
11สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่4/2563
12สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
13สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
14สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 1/2563
15สาระสำคัญสัญญาจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารอาคาร 9 และอาคาร 31 เลขที่ 5/2562
16สาระสำคัญสัญญาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หนา้ มหาวิทยาลัยดว้ ยระบบ LED Full collor Outdoor เลขที่ 40/2562
17สาระสำคัญสัญญาก่อสรา้ งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม ดว้ ยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10/2562
18สาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุง จำนวน 1 รายการ เลขที่ 10/2562
19สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลขที่ 34/2562
20สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 35/2562
21สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 37/2562
22สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 38/2562
23สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 39/2562
24สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 3รายการ เลขที่ 43/2562
25สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 5 รายการ เลขที่ 42/2562
26สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 5รายการ เลขที่ 40/2562
27สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่จ.8/2562
28สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง เลขที่ 1/2562
29สาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน1 รายการ ประจำ 49/2562
30ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50/2562