ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
61ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ประทับ 5/2562
62ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8รายการ เลขที่ 28/2562
63ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย เลขที่ 30/2562
64ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์เลขที่ 8/2562
65ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาที่ 29/2562 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
66ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 25/2562
67ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของงานซื้อชุดแอลฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธีมาร์แชล (Maeshall Test) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 26/2562
68ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต เลขที่ 1/2562
69ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 23/2562
70ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 7/2562
71ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 6/2562
72ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 22/2562
73ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 20/2562
74ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 21/2562
75ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 5/2562
76ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 4/2562
77ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 19/2562
78ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขาย ปชส.1/2562
79ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 17/2562
80ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 18/2562
81ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ 2/2562
82ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 16/2562
83ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อนุบาล 3 ชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
84ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2562
85ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2562
86ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา เลขที่ 3/2562
87ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2562
88ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3/2562
89ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 15/2562
90ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 14/2562