Tender


รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) ระหว่างวันที่่


กำหนดเวลาประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  และร่างเอกสารเชิญชวน


รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวนโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน ๖ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e – Bidding) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒