ราชภัฏโคราช ส่งเสริมนักศึกษาเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น เปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

        เมื่อวันที่10 ตุลาคม2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2561 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา จำนวน31 ชมรม อาทิ ชมรมวงโปงลางสายแนนลำตะคอง ชมรมเยาวชนคนพัฒนา ชมรมวิถีชนคนอีสาน ชมรมสานฝันเพื่อวันฟ้าใส ชมรมค่ายดาราศาสตร์ ชมรมNRRU เชียร์ลีดเดอร์ ชมรมพิราบขาว ชมรมสู้เพื่อฝัน ปันสู่ถิ่น ชมรมสิ่งแวดล้อมราชภัฏ เป็นต้น การจัดนิทรรศของชมรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงThe Answer

        การเปิดโลกกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกันระหว่างรุ่นพี่และเพื่อนรุ่นเดียวกัน พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมชมรมที่ตนเองสนใจ เพื่อร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในทุกด้าน โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมควบคู่กับการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป