ราชภัฏโคราช ติวเข้มผู้ประกอบการ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์

        กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ การให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการและสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดการันตรี นครชัยบุรินทร์(Guarantee Nakhonchaiburin) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องอิมพีเรียล โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

        จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง แนวทางการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีมาตรฐาน ต่อด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและกระบวนการตรวจประเมินด้านการบริการการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา และนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ กรมการท่องเที่ยว เป็นวิทยากร ให้ความรู้ แล้วจึงเป็นการชี้แจงกระบวนการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและการแบ่งกลุ่ม โดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าโครงการ ปิดท้ายด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยวทั้ง4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านค้าของที่ระลึก กลุ่มร้านอาหาร และกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน

        การจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ,บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน60 แห่งเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ให้เป็นแหล่งยอดนิยมมีหลักเกณฑ์การจัดทำมาตรฐานและกระบวนการตรวจประเมินการบริการการท่องเที่ยว อันเป็นการเสริมศักยภาพพัฒนายกระดับสู่คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่ดี อีกทั้งยังเป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและชุมชนสู่สาธารณชนได้ตรงตามเป้าประสงค์