ราชภัฏโคราช บริการวิชาการชุมชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

        งานบริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน2561 ณ สถานประกอบการ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOP ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร ที่ผลิตมาจากเห็ดเยื่อไผ่เป็นตัวหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ และผลงานวิจัยที่เหมาะสมที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์OTOP และผลิตภัณฑ์จะต้องที่มีเลขทะเบียนหรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนOTOPในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น

        การลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้มีคุณวรษา สุขประสบโชค เจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ทำให้ได้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ เยี่อไผ่ เริ่มจากการปลูกเห็ดเยื่อไผ่ ระยะเวลาที่สามารถนำผลผลิตมาใช้ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนวิธีการเก็บเจลเห็ดเยื่อไผ่ ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาผลิตเป็นเครื่องสำอาง โดยในเจลเห็ดเยื่อไผ่ ผู้ประกอบการจะนำส่งมายังศูนย์วิทยาศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยต่อไป ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ อันเป็นการนำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนมาพัฒนาคน พัฒนางานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มุ่งเน้นการบริการวิชาการ นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป