ราชภัฏโคราช ต้อนรับคณะกรรมการและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

        เมื่อวันที่8-9 พฤศจิกายน2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรรมการและเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2560 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน12 ท่าน กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้จัดให้มีการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า บุคลากรสายสนับสนุน(ตัวแทนจากคณะ/สำนัก/สถาบัน)ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์นักวิจัย การตรวจสอบหลักฐาน สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบลักษณะพิชญพิจารณ์

        พร้อมกันนี้มีการสรุปผลการประเมินและประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. 5 องค์ประกอบ13 ตัวบ่งชี้ โดยผลปรากฎว่ามหาวิทยาลัย ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี