2 หน่วยงาน ราชภัฏโคราช ผนึกกำลัง ให้บริการสถานที่และห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์

        เมื่อวันที่7 พฤศจิกายน2561 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาระบบการให้บริการสถานที่และห้องประชุมของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์   ณ บริเวณชั้น1 สำนักวิทยบริการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ระหว่าง อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กับ นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ลงนามในบันทึกร่วมกัน

        การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สืบเนื่องจากงานทรัพย์สินและรายได้ กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจในการให้บริการสถานที่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม สนามกีฬาและโรงฝึกพลศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกจึงได้ทำการประชุมหารือกับสำนักวิทยบริการฯ ในการพัฒนาระบบการจองสถานที่ในมหาวิทยาลัย โดยตกลงใช้โปรแกรม Google Application มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถานที่ในมหาวิทยาลัยให้มีความรวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังมีการอบรมการใช้งานโปรแกรม โดยมีบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม พร้อมทดสอบระบบออนไลน์ แล้วจึงมีการประสานลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะพัฒนาระบบการให้บริการสถานที่และห้องประชุมของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการใช้งานให้มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ อันเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่NRRU Smart University